POLÍTICA DE PRIVADESA DEL LLOC WEB

Som una empresa en la qual la transparència en la informació és fonamental per establir una relació de
confiança amb les persones que formen el nostre projecte i amb els nostres proveïdors i clients, sent la
protecció de les dades personals de les persones que confien en nosaltres de vital importància, per la
qual cosa volem mitjançant la present política de privacitat informar-li sobre com recaptem i com
tractem o utilitzem aquestes dades.
En aquesta política de privadesa s’estableixen les bases sobre les quals l’empresa, tracta les dades de
caràcter personal que voluntàriament ens faciliten els nostres usuaris a través de la pàgina web.
Aquesta política sempre serà aplicable quan es facilitin dades a l’empresa, la qual serà responsable de
les seves dades (Responsable del Tractament de les Dades), i a través de qualsevol dels formularis de
contacte o subscripció on es recullin dades de caràcter personal (nom, email, etc.).

A QUÈ ENS COMPROMETEM

A respectar la privadesa dels nostres usuaris i tractar les dades personals amb el consentiment
dels mateixos.

A tractar les dades personals que estrictament necessitem per donar el servei sol·licitat, i
tractar-los de forma segura i confidencial, prenent les mesures necessàries per evitar l’accés no
autoritzat i l’ús indegut dels mateixos.

A no utilitzar les dades personals per a finalitats per les quals no hem obtingut prèviament el
consentiment.

A no donar les dades personals a tercers ni compartir-los.

A conservar les dades personals durant el temps estrictament necessari per a la finalitat
concreta per la qual han estat proporcionades.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE S US DADES PERSONALS
Nom de l’empresa LL154, S.L.
NIF B62054051
Adreça postal C/ Marina, 152, 08013, Barcelona

QUÈ ÉS UNA DADA PERSONAL I EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Una dada personal és tota informació sobre una persona física identificada o identificable. Es considera
persona física identificable tota persona la identitat de la qual pugui determinar-se directa o
indirectament, en particular mitjançant un identificador, com per exemple un nom, un nombre
d’identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la
identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d’aquesta persona.
Així mateix, el tractament de dades personals implica qualsevol operació o conjunt d’operacions
realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments
automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o
modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma
d’habilitació d’accés, acaro o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.

QUINS TRACTAMENTS REALITZEM SOBRE LES SEVES DADES PERSONALS I PER A QUINES FINALITATS

 • Sol·licitud d’informació per part de l’usuari
  Gestionar la sol·licitud d’informació remesa per part de l’usuari a través del formulari de
  contacte i/o l’adreça de correu electrònic, correu postal i/o número de telèfon facilitat a través
  del lloc web.
 • Suscripció a newsletter
  Gestionar la subscripció a l’enviament de newsletter
 • Treballar amb nosaltres mitjançant l’enviament del currículum
  Gestió dels CV rebuts a través del formulari disponible en el lloc web. Així com dels vídeos de
  presentació adjuntats a la sol·licitud.
 • Alta i accés al perfil d’usuari
  Gestió de l’alta i de l’accés al portal d’usuari mitjançant el corresponent compte d’usuari i
  contrasenya.
 • Gestió dels comentaris en el blog.
  Gestionar l’enviament i recepció dels comentaris que l’usuari hagi publicat en el blog.

QUINES DADES PERSONALS CAPTEM

A través de la nostra pàgina web podem recaptar dades personals per a diferents finalitats:

 • Sol·licitud d’informació per part de l’usuari
  Captarem el seu nom, adreça de correu electrònic, número de telèfon, així com aquelles dades
  personals que ens hagi facilitat amb motiu de la consulta plantejada.
 • Suscripció a newsletter
  Captaremos su dirección de correo electrónico.
 • Treballa amb nosaltres mitjançant l’enviament de currículum
  Captarem el seu nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon, experiència
  laboral i acadèmica, així com qualsevol altra informació addicional que hagi inclòs en el seu CV.
  Igualment, captarem la seva imatge mitjançant el vídeo de presentació que ens hagi facilitat.
 • Alta i accés al perfil d’usuari
  Adreça de correu electrònic i contrasenya, així com qualsevol altra dada que s’hagi facilitat
  amb la finalitat de crear el compte o perfil.
 • Gestió dels comentaris en el blog.
  Qualsevol dada que s’hagi facilitat en publicar el corresponent comentari.
  Depenent de la finalitat per la qual s’aporten les dades, seran requerides les dades estrictament
  necessàries.
  És important que l’usuari sigui conscient de les dades que aporta i la finalitat per la qual ho fa
  perquè al moment que les facilita, està acceptant que recopilem, emmagatzemem i utilitzem
  aquestes dades per a la finalitat requerida, podent a qualsevol moment retirar el consentiment
  prestat pels llits oportuns sent el consentiment de l’interessat la base legal i legitimació per al
  tractament de les seves dades personals.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, necessitem una base de legitimació
per al tractament de les seves dades personals. La base de legitimació és el seu consentiment.
QUINS DRETS TÉ SOBRE LES DADES PERSONALS APORTADES
Com a usuari, pot exercitar els següents drets:

 • Dret d’accés: Té dret a obtenir per part de l’empresa confirmació de si s’estan tractant
  o no les seves dades personals que, i si escau, quines dades tracta.
 • Dret de rectificació: Té dret a obtenir per part de LL154, S.L., la rectificació de les dades
  personals inexactes que li concerneixin. En la sol·licitud de rectificació haurà d’indicar
  les dades que desitja que es modifiquin.
 • Dret d’oposició: Té dret a oposar-se a qualsevol moment, per motius relacionats amb la
  seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixin siguin objecte
  d’un tractament basat en l’interès legítim de l’empresa. En aquest cas, l’empresa
  deixarà de tractar les dades personals, tret que acreditem motius legítims imperiosos
  per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per a la
  formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret de supressió: Té dret a obtenir per part de LL154, S.L. la supressió de les dades
  personals que li concerneixin.
 • Dret a la portabilitat de les dades: Té dret al fet que l’empresa transfereixi les seves
  dades personals a un altre responsable del tractament. Solament és possible exercir
  aquest dret quan el tractament estigui basat en l’execució d’un contracte o en el seu
  consentiment i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats.
 • Dret a la limitació del tractament: Té dret a sol·licitar-nos que suspenguem el
  tractament de les seves dades quan: impugni l’exactitud de les dades, mentre LL154,
  S.L. verifica aquesta exactitud; hagi exercit el dret d’oposició al tractament de les seves
  dades, mentre que es verifica si els motius legítims de LL154, S.L. prevalen sobre els
  seus com interessat.

En qualsevol moment, podrà exercitar aquests Drets, mitjançant un escrit i acreditant la seva
personalitat dirigit al responsable del tractament a l’adreça assenyalada anteriorment, o a través de
l’adreça de correu electrònic: marinasvelt@live.com
A més, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals infringeix la
legislació aplicable.

SEGURETAT I EMMAGATZEMATGE DE LES DADES

Mantindrem les dades durant el temps estrictament necessari per a la prestació del servei sol·licitat i
mentre el titular no sol·liciti la seva eliminació, adoptant les mesures adequades de caràcter tècnic i
organitzatiu contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany
accidentals, fent tot el possible per protegir-los i mantenir-los de forma segura.

QUINES DADES PERSONALS COMPARTIM AMB TERCERS

No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos en què existeixi una obligació legal o
comunicació necessària per poder prestar-li el servei sol·licitat adequadament. No hi ha previsió de
transferències de dades internacionals.